Valuta : kn

Košarica  

Nema proizvoda

kn 0.00 Dostava
kn 0.00 PDV
kn 0.00 Ukupno

Pregledaj košaricu Na naplatu

OPĆI UVJETI PUTOVANJA ZA TURISTIČKE PAKET-ARANŽMANE

 

1.       PREDMET UGOVORA

 

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između organizatora putovanja – turističke agencije Virido labo d.o.o., i putnika odnosno ugovaratelja putovanja. Ovi opći uvjeti obvezuju obje strane uz program putovanja i ugovor o putovanju potpisan između ugovaratelja putovanja i korisnika prilikom rezervacije turističkog paket-aranžmana. Datumom rezervacije smatra se datum primitka cijele uplate od strane putnika / datum primitka dijela uplate ukoliko su strane dogovorile plaćanje u više obroka, pri čemu prodajni predstavnik organizatora i putnik potpisuju ugovor o putovanju. U slučaju da putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor (npr. pri indirektnoj kupovini turističkog paket aranžmana putem interneta), putnik je dužan pisanim putem (e-mail, faks) potvrditi da je upoznat s uvjetima Ugovora o putovanju i Općim uvjetima putovanja za turističke paket-aranžmane koji su mu predočeni putem elektroničkog medija (internetska stranica organizatora, e-mail) te da ih u potpunosti prihvaća. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za nesmetanu realizaciju putovanja te garantira da su svi dani podaci istiniti i važeći.  Na zahtjev organizatora, ukoliko je to nužno za realizaciju turističkog paket-aranžmana, putnik će organizatoru predočiti važeće osobne dokumente (osobnu iskaznicu, putovnicu).

 

2.       REZERVACIJE I NAČIN PLAĆANJA

 

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 100% cijene aranžmana, ukoliko u programu nije navedeno drugačije.  Ako je navedeno drugačije, ostatak uplate do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije ”na upit” organizator naplaćuje iznos u visini  100 kn kao pokriće troška provjere, rezervacije i organizacije turističkog paket-aranžmana. U slučaju da putnik prihvati ponuđeni paket-aranžman, navedeni iznos uračunava se u cijenu paket-aranžmana. Ukoliko organizator u ugovoreno roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju, navedeni iznos bit će vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati traženu i ponuđenu rezervaciju, navedeni iznos se ne vraća.

 

Kod rezervacija ”first minute” , ”last minute” i sl. organizator zadržava pravo naplate ugovorenog iznosa za paket-aranžman odjedanput.

 

3.       CIJENE

 

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene objavljene u programima organizatora bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima (dobavljačima) i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, kao što ne moraju odgovarati niti cijenama objavljenima na internetskim stranicama dobavljača ili internetskim stranicama drugih ponuđača. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor putnik podnosi izravno izvršiocu usluga.

 

4.    KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo na to da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava , a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koju pisanu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima organizatora, a koja je dana od strane djelatnika organizatora ili putem treće osobe ili putem elektroničkih medija (Internet).

 

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman/smještaj određenih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman/smještaj u pojedinom objektu ili destinaciji u skladu s opisom u programu putovanja/ponudom. Vrijeme ulaska u sobu (check in) i vrijeme izlaska iz sobe (check out) razlikuje se u pojedinačnim objektima te će o tome organizator obavijestiti putnika pri potpisivanju ugovora o rezervaciji, ukoliko ti podaci nisu navedeni na programu putovanja.

 

5.       PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

 

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće dokumente. Putnik je dužan osigurati vizu ukoliko je ista potrebna, a organizator će putniku ispostaviti dokumente potrebne za ishođenje vize, a koji su u domeni poslovanja organizatora. Ukoliko putnik ne ispuni navedenu obvezu u ugovorenom roku, smatrat će se da je odustao od putovanja.

 

Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise zemlje u koju putuje. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne dokumente ili mu isti budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako Republike Hrvatske tako i zemlje u koju putuje, dužan je pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i/ili predstavnicima davatelja usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za učinjenu štetu, a organizator otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju putnik sam podmiruje iznos štete kod vlasnika objekta. Ukoliko zbog nepoštivanja propisa i/ili kućnog reda, davatelj usluga otkaže dalje pružanje usluga putniku, putnik je dužan na vlastiti trošak osigurati zamjenski smještaj. Prilikom potpisivanja ugovora, djelatnik organizatora će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, a putniku se preporučuje da se osobno informira na stranici www.mvpei.hr o viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima koji važe za zemlju u koju se putuje te pogleda popis država umjerenog ili visokog rizika prema mišljenju MVPEI-a RH.

 

6. PUTNO OSIGURANJE

 

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od dobrovoljnog zdravstvenog  osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Navedena osiguranja mogu se ugovoriti kod osiguravajuće kuće s kojom organizator ima potpisan ugovor ili u poslovnici organizatora.

 

U slučaju da putnik vrši rezervaciju / plaćanje putem elektroničkih medija (Internet, e-mail) smatra se da je organizator putniku ponudio mogućnost sklapanja police putnog osiguranja, ukoliko je na internetskoj stranici organizatora istaknuta poveznica (link) na putno osiguranje ili ukoliko je tijekom korespondencije putem e-maila organizator ponudio sklapanje police putnog osiguranja ili naznačio poveznicu (link) na putno osiguranje.

 

7. POLICA OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA

 

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza putovanje. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obveznu pisanu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje i ima odgovarajuću potvrdu, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenima u članku 9. ovog ugovora. Kod otkazivanja aranžmana, ukoliko putnik ima ugovoreno osiguranje od otkaza, ne isplaćuje se trošak nabavke viza. Uplatom police osiguranja putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje putniku osigurati dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

8. OTKAZ PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

 

Ako agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku 2 radna dana od primitka obavijesti agencije, prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju da odbije ili da se ogluši na ponudu, agencija se obvezuje u roku 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata zamjenskog aranžmana koji mu je agencija ponudila, potpisuje se novi ugovor o putovanju, a putnik se odriče svih potraživanja prema agenciji. Ako agencija nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih obveza, agencija može na svoj teret, uz suglasnost putnika vršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pisani pristanak putnika, agencija može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od agencije za tako međusobno dogovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe izvanredne ili nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za agenciju da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odn. razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja,  ukoliko je putovanje otkazao organizator za kojeg je agencija posrednik u prodaji ili u slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, ako je taj broj naveden na programu putovanja. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promjena reda letenja, sigurnosna situacija, elementarne nepogode isl.). Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju.

 

9.       OTKAZIVANJE UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

 

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 

-          do 30 dana prije polaska – 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn

 

-          29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

 

-          21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

 

-          14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

 

-          7-0 dana prije polaska ili nakon polaska 100% cijene aranžmana.

 

Ukoliko putnik nađe drugog korisnika iste rezervacije, agencija će naplatiti samo realne (manipulativne) troškove izmjene (npr. kod avionskih karata i sl.).

 

Ovi uvjeti primjenjuju se na sve vrste aranžmana, osim ako kod određenog aranžmana nisu navedeni drugačiji uvjeti. Ukoliko agencija prodaje određeni aranžman kao posrednih u ime drugog organizatora, primjenjivat će se uvjeti navedeni na programu ili, ako uvjeti nisu navedeni na  programu, primjenjivat će se uvjeti organizatora putovanja.

 

10.  RJEŠAVANJE PRIGOVORA ILI REKLAMACIJA

 

Putnik ima pravo na prigovor odn. reklamaciju zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pisani prigovor agenciji u roku 8 dana od završetka putovanja. Prigovor uložen nakon isteka tog roka neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pisani prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (ugostitelju, prijevozniku, recepcionaru te da od davatelja usluga zatraži pisanu potvrdu o uloženom prigovoru. Agencija neće razmatrati grupne prigovore.  Agencija je dužna donijeti pisano rješenje na prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora.  Ako je potrebno, radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, agencija može  odgoditi rok za donošenje rješenja još 14 dana. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavio dokaz da je uputio pisan prigovor davatelju usluga na licu mjesta  i da se uzrok prigovora nije mogao otkloniti. Ukoliko je radi krivnje agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga te odšteta ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po Fortuna sistemu ili Last minute ponudi putnik nema pravo prigovora na smještaj.

 

Dok agencija ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo kakve druge osobe, arbitraže UHPA-e ili UNPAH-a. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

11.   ZDRAVSTVENI PROPISI

 

Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. , ako bi iste mogle ugroziti odvijanje putovanja (kronična bolest, alergije, intolerancija na neku vrstu hrane, specifične prehrambene navike). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obvezatno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

 

12.   PRTLJAGA

 

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza,  višak prtljage doplaćuje putnik prema važećim propisima. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija na osnovu propisa koji vrijede za zračni promet. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na temelju ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija isporučuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI OD STRANE AGENCIJE

 

14.   ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za dalju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje police putnog osiguranja ukoliko je putnik zaključi. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija integrala.

 

15.   INFORMACIJE

 

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri no što su to obavijesti navedene u samom programu.

 

16.   ZAVRŠNE ODREDBE

 

U slučaju da za pojedine aranžmane ili vrste aranžmana obvezuju drugi uvjeti putovanja agencija je dužna o tome obavijestiti putnika pisanim putem. U tom slučaju prestaju vrijediti ovi uvjeti putovanja.

 

INTERNETSKI “KOLAČIĆI”

 

Korištenjem naše web stranice u potpunosti prihvaćate korištenje naših internetskih “kolačića (cookies)”

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete

 

poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,

 

na adresu:

 

Virido labo d.o.o. 9. Novoselski odvojak 17a, 10040 Zagreb

 

na telefon broj: 016555593, M: 0956555556

 

na e-mail adresu: vitalis@vip.hr

 

 

Obvezujemo se u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od

 

15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Preuzmite dokument na LINKU.

 

 

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.